9181 Kimle, Szabadság u. 23.

DUNA BEACH APARTMAN

TÁJÉKOZTATÓ

ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZER ALKALMAZÁSÁRÓL

A jelen Tájékoztatás a Heléna-CO KFt (székhely: 9221 Levél, József A.u.72., Cg. 08-09-006957) adatkezelő, a továbbiakban: „Adatkezelő” által üzemeltetett DUNA BEACH APARTMAN, a továbbiakban: „Apartman” elektronikus megfigyelőrendszerének alkalmazásáról szóló feltételeit tartalmazza.

Azon fáradozunk, hogy Ön pihenése ideje alatt jól érezhesse magát nálunk. Arra kérjük Önt, hogy olvassa el Tájékoztatónkat.

 1. Az adatkezelés célja:

Az Apartmanban elektronikus megfigyelőrendszert (kamerarendszert) működtetünk.

Az elektronikus megfigyelőrendszert – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: „Szvtv.”) 30. § (2) – (3) bekezdésével és 31. §-alösszhangban – kizárólag személy – és vagyonvédelmi célból, a szolgáltatásnyújtás biztonsága és az esetleges jogsértő cselekmények megelőzése érdekében használjuk. Ennek megfelelően elektronikus megfigyelőrendszert az Apartman területén tartózkodó személyek életének és testi épségének védelme, a vagyon védelme, a szolgáltatás nyújtás biztonsága, a személy- és vagyonbiztonság fenntartása céljából használunk.

Az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásának nem célja a Vendégek illetőleg az Apartmanba belépők ellenőrzése.

 A megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használjuk, illetve használhatjuk fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag jogerős hatósági határozat alapján, vagy az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

 • A megfigyelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja Adatkezelő 1. pontban meghatározott céljainak eléréséhez fűződő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja].

Az Adatkezelő a jogos érdekére vonatkozóan érdekmérlegelési tesztet készített, amelynek során megállapította, hogy jogos érdekének érvényesítése az érintettek érdekeinek korlátozásával – megfelelő biztosítékok bevezetése és folyamatos betartása mellett – arányban áll.

Az adatkezelés jogalapja továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának megfelelően az érintett természetes személynek az adatkezeléshez történő hozzájárulása a szállásfoglalás során.

Az Adatkezelő vállalja, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységei során a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően jár el, különös tekintettel az alábbi jogszabályokra:

 • Magyarország Alaptörvénye („Alaptörvény”);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („Rendelet”);
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”);
 • A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: „Szvtv)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény („Ptk.”).”
 • Megfigyelés időtartama:

Az elektronikus megfigyelőrendszer a hét minden napján, 24 órában üzemel, az élőkép megfigyelés mellett képeket rögzít.

 • Az elektronikus megfigyelőrendszerrel kapcsolatos adatkezelésben érintettek köre:

Az Apartman területén tartózkodó természetes személyek.

 • A kezelt személyes adatok köre:

A kamerás megfigyelőrendszer a kamerák által megfigyelt területre belépők – ideértve az Apartman munkatársait és vendégeit is – képmását és cselekvését rögzíti. A kamerák hangot nem rögzítenek.

 • Adatkezelés időtartama:

A kamerás megfigyelőrendszert üzemeltető Társaság felvételeket 30 napig tárolja. A kamerás megfigyelőrendszert üzemeltető Társaság a felvételeket, az adatbiztonsági előírások betartása mellett, a tárhelyén tárolja: Levél, József A.u.25.

 • A kamerás megfigyelőrendszer üzemeltetője:

Név: Heléna-CO KFT Székhely: 9221 Levél, József A.u.72 Cégjegyzékszám: 08 09 005967 Adószám: 11468963-2-08
Kapcsolattartó: Kanavosz Heléna Telefonszám: +36 70 6119903 Email cím: kanavosz.helena@gmail.com

a továbbiakban: „Társaság”.

Felhívom a figyelmét, hogy a Társaság, mint az elektronikus megfigyelőrendszer üzemeltetője szintén adatkezelőnek minősül.

You might also like

Impressum

Üzemeltető Heléna-CO KFT 9181 Kimle, Szabadság u. adószám: 11468963-2-08 EU adószám: HU11468963 dunabeachapartman@gmail.com Kanavoszné Mária T: 0036 30 93 97 358 Kanavosz Heléna T: 0036

Kamera tájékoztató

DUNA BEACH APARTMAN TÁJÉKOZTATÓ ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZER ALKALMAZÁSÁRÓL A jelen Tájékoztatás a Heléna-CO KFt (székhely: 9221 Levél, József A.u.72., Cg. 08-09-006957) adatkezelő, a továbbiakban: „Adatkezelő” által üzemeltetett DUNA BEACH

Translate »